Ï âïõëåõôÞò ÐÝôñïò Ôáôïýëçò êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò ôåëåõôáßáò óõíåäñßáóçò ôçò ïëïìÝëåéáò ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí øÞöéóç ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ ôïõ Õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí "Êýñùóç ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôùí ðñïûðïëïãéóìþí ïñéóìÝíùí åéäéêþí ôáìåßùí êáé õðçñåóéþí ïéêïíïìéêïý Ýôïõò 2009", ôçí ÊõñéáêÞ 21 Äåêåìâñßïõ 2008.

Την ικανοποίησή του για τη δημοπράτηση του έργου της βελτίωσης του δρόμου
Πύργος – Καλό Νερό με 16 εκατομμύρια ευρώ εξέφρασε ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.
«Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την ασφάλεια και
την προσβασιμότητα σε έναν κρίσιμο οδικό άξονα της Πελοποννήσου και θα
διασυνδεθεί με το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Δουλέψαμε μεθοδικά και με
υπευθυνότητα, ώστε οι υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες
του Υπουργείου να ωριμάσουν μελετητικά και διοικητικά το έργο και να φτάσουμε
σε αυτό το αποτέλεσμα» τόνισε ο Πέτρος Τατούλης και πρόσθεσε «το έργο αυτό
έρχεται να προστεθεί σε ένα άρτιο οδικό δίκτυο, ένα από τα καλύτερα στη χώρα, το
οποίο αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτημα. Το έργο στο επίπεδο των οδικών αξόνων
που έχουμε ήδη υλοποιήσει είναι σπουδαίο, όπως επίσης οι πόροι που έχουμε
εξασφαλίσει για να συνεχίσουν οι επενδύσεις που θα βελτιώνουν διαρκώς την
προσβασιμότητα της Πελοποννήσου».