Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ ÐÝôñïò Ôáôïýëçò ìéëÜåé óôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò óå åêäÞëùóç ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ ôçò ÐåëïðïííÞóïõ óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò ÁèÞíá ÄåõôÝñá 25 Öåâñïõáñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Öþôçò ÐëÝãáò Ã.

Τη σύμβαση υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στον επαρχιακό δρόμο Γαρέα – Μαυρίκι» στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας υπέγραψε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.