Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ ÐÝôñïò Ôáôïýëçò ìéëÜåé óôï óõíÝäñéï ôïõ ECONOMIST ìå èÝìá “Governance and Regional Arteries for Growth”, ôçí ÐÝìðôç 10 ÌáÀïõ 2018, óå îåíïäï÷åßï óôï ËïõôñÜêé, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ, ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης ανακοίνωσε ότι με απόφασή του ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Σιδέρης αναλαμβάνει καθήκοντα Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου.