Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ ÐÝôñïò Ôáôïýëçò ìéëÜåé óôïõò ðáñåõñéóêïìÝíïõò óå åêäÞëùóç ãéá ôçí ôïõñéóôéêÞ ðñïâïëÞ ôçò ÐåëïðïííÞóïõ óôï ÌÝãáñï ÌïõóéêÞò ÁèÞíá ÄåõôÝñá 25 Öåâñïõáñßïõ 2013. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Öþôçò ÐëÝãáò Ã.

Δημοπρατούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στις 17 Δεκεμβρίου 2018 τα γήπεδα Τολού, Φιχτίων, Ανυφίου και Αγίου Δημητρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, όπου θα τοποθετηθεί τεχνητός χλοοτάπητας.