Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ ÐÝôñïò Ôáôïýëçò ìéëÜåé óôï óõíÝäñéï ôïõ ECONOMIST ìå èÝìá “Governance and Regional Arteries for Growth”, ôçí ÐÝìðôç 10 ÌáÀïõ 2018, óå îåíïäï÷åßï óôï ËïõôñÜêé, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ, ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Τις προγραμματικές συμβάσεις για τρία σημαντικά έργα υπέγραψε τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης.

Πρόκειται για την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ναυπλιέων για τη βελτίωση – διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου, την προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία αναρριχητικών διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Αργολικού πεδίου και την προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις δημιουργίας εκπαιδευτηρίων για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις παλιές Καπναποθήκες Ναυπλίου.