Ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò ÐåëïðïííÞóïõ ÐÝôñïò Ôáôïýëçò ìéëÜåé óôï óõíÝäñéï ôïõ ECONOMIST ìå èÝìá “Governance and Regional Arteries for Growth”, ôçí ÐÝìðôç 10 ÌáÀïõ 2018, óå îåíïäï÷åßï óôï ËïõôñÜêé, óå óõíåñãáóßá ìå ôçí ÐåñéöÝñåéá ÐåëïðïííÞóïõ, ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Τη σύμβαση υλοποίησης του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών συντήρησης οδού από διασταύρωση Ε.Ο. Τρίπολης – Πατρών προς Κοντοβάζαινα – Άγιος Πέτρος, Δήμου Γορτυνίας» και τη δημοπράτηση των έργων «Κατασκευή τεχνικών έργων – τσιμεντοστρώσεις στο επαρχιακό δίκτυο περιοχής Δήμου Γορτυνίας» και «Συντήρηση – βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Αργολίδας, υποέργο: ηλεκτροφωτισμός της υπ’ αρ. 4 επαρχιακής οδού (Τμήμα Κρανίδι – Προτοχέλι)».