Αρχική Ετικέτες Αναρτήσεις με βάση ετικέτες "υδάτινοι πόροι"

υδάτινοι πόροι

Η Πελοπόννησος διαθέτει μεγάλους ορεινούς όγκους, ασβεστολιθικά πετρώματα, που ευνοούν την καθίζηση του νερού της βροχής και σε πολλά σημεία πλούσιους υδροφόρους ορίζοντες. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλες πόλεις έχουν σοβαρές ελλείψεις στην υδροδότηση τους. Μεγάλες αγροτικές εκτάσεις δεν αρδεύονται. Η ποσότητα των νιτρικών στις υπόγειες λεκάνες έχει γίνει επικίνδυνη. Στις παραλιακές ζώνες, τέλος, η υφαλμύρωση του υδροφόρου ορίζοντα αυξάνεται ραγδαία και τείνει να εξελιχτεί σε εφιάλτη.

Ως σήμερα έχουν γίνει αποσπασματικές προσεγγίσεις σε τοπικό επίπεδο και μια προσπάθεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τον προσδιορισμό των λεκανών και των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού ανά λεκάνη, η οποία όμως δεν έχει ολοκληρωθεί, αφού οι σχετικές μελέτες δεν έχουν εγκριθεί.

Μελέτες για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος δεν υπάρχουν. Συνολική πρόταση δεν έχει διατυπωθεί από κανέναν. Το πρόβλημα μεγαλώνει και πρέπει άμεσα να παρθούν αποφάσεις που θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο.

Η έγκριση Διαχειριστικού Σχεδίου Υδάτινων Πόρων για την Περιφέρεια αποτελεί προτεραιότητα για τη «Νέα Πελοπόννησο».

Θέτουμε ως βασικούς του στόχους:

* Τη σημαντική μείωση του βαθμού νιτροποίησης των υπογείων υδάτων αλλά και τη μείωση της υποβάθμισης της ποιότητας των υδάτων εξαιτίας της διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων.

* Το σχεδιασμό και κατασκευή ολοκληρωμένων έργων που εξασφαλίζουν τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Στην κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιηθεί συνδυαστικά και το πρόγραμμα αντιπλημμυρικής προστασίας. Ενδεικτικά, μια σειρά από ανασχετικούς βαθμούς κατά μήκος ενός ρέματος έχει αποτελέσματα περιορισμού των πλημμυρικών φαινομένων και ταυτόχρονα εμπλουτισμού των υπογείων λεκανών.

* Το σχεδιασμό και κατασκευή ολοκληρωμένων έργων που εξασφαλίζουν την αξιοποίηση όλων των ποσοτήτων νερού που με επιφανειακή απορροή καταλήγουν στη θάλασσα.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ