Αρχική ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ

      Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της εφαρμογής και παρακολούθησης του Προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην Περιφέρεια...

        Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών προς την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και προβολής για τις...

        Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της εξειδίκευσης, του προγραμματισμού και της αξιολόγησης των επενδυτικών...

        Η πράξη αφορά στην κάλυψη των εξόδων για την υποβοήθηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου στη διενέργεια ελέγχων από εμπειρογνώμονες φυσικά η νομικά...

        Η πράξη  αφορά στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των...

        Η πράξη αφορά στην οργάνωση συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, συσκέψεων οι οποίες αφορούν σε θέματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013 ...

        Η πράξη αφορά στα έξοδα δημοσιεύσεων - ανακοινώσεων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου.   Περιλαμβάνονται οι δαπάνες δημοσίευσης προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών ή διακηρύξεων.  

    Αφορά στην υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης του προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου ...

    Αφορά τις δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου ...

    Αφορά τις δαπάνες μετακίνησης για τα έτη 2011-2013 των υπαλλήλων της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της προετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης και έλεγχου  του...

    Αφορά στην υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου  στο πλαίσιο της δημοσιότητας, πληροφόρησης και επικοινωνίας του προγράμματος και των παρεμβάσεων που αφορούν στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου ...

    Αφορά στην εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών στο πλαίσιο της εξειδίκευσης, του προγραμματισμού, της διαχείρισης, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και των επαληθεύσεων των...

    Αφορά στη συμβουλευτική – τεχνική – διοικητική υποστήριξη της ΕΔΑ  Περιφέρειας Πελοποννήσου   από εξωτερικούς αναδόχους στους τομείς αρμοδιότητάς της  (σχεδιασμό, εξειδίκευση, προγραμματισμό, διαχείριση, υλοποίηση,...

    Ο Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που υποστηρίζεται από τις μελέτες αρχιτεκτονικών, στατικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολιγκών και φυτοτεχνικών αφορά στην ανάπλαση των παρακάτω περιοχών:   •           Πλατεία Αγίου Πέτρου   •           Οδός...

    Το Τ.Δ. Πραστού μέχρι σήμερα υδρεύεται από πηγαία εκφόρτιση η οποία βρίσκεται στην τοποθεσία ‘Κρύα Βρύση’ νοτιοδυτικά του οικισμού. Το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο αποτελείται κυρίως...

    Η πράξη αφορά στην ανέγερση ενός νέου ισογείου κτιρίου στο οποίο θα στεγαστεί το «Περιφερειακό Ιατρείο» του Πεταλιδιου Δήμου Μεσσήνης . Το νέο  κτίριο...

    Οι εργασίες αφορούν στην ανακαίνιση, αναδιαρρύθμιση και εκσυγχρονισμό των εξωτερικών ιατρειών και εργαστηρίων που στεγάζονται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου-Κεντρου Υγείας Κυπαρισσίας....

    Το παρών έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση (μετά την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού, όταν απαιτείται, σε θέση που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο εντός...

    Η πλατεία της Ανάστασης διαμορφώνεται γύρω από την εκκλησία από την οποία πήρε και το όνομα της.   Η επέμβαση συνοψίζεται στη διαμόρφωση νέου δαπέδου από...

    Το προτεινόμενο έργο αφορά την αποκατάσταση του ιστορικού διατηρητέου φάρου Μονεμβασιάς Λακωνίας, με σκοπό να λειτουργήσει ως μέρος του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου, το οποίο...

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΜΑΣ