Αρχική ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Την προσθήκη ενός ορόφου στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας εξέτασαν οι Τατούλης –...

Την προσθήκη ενός ορόφου στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας εξέτασαν οι Τατούλης – Κατσίβελας – Μπέζος/farenews.gr

Νέα Πελοπόννησος

tatoulis-mpezos

Τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρο Τα­τού­λη και τον Δι­οι­κη­τή της 6ης Υ­γει­ο­νο­μι­κής Πε­ρι­φέ­ρειας Πα­να­γι­ώ­τη Κα­τσί­βε­λα υ­πο­δέ­χθη­κε σή­με­ρα στο Γε­νι­κό Νο­σο­κο­μεί­ο Κα­λα­μά­τας ο Δι­οι­κη­τής του Γ.Ν. Μεσ­ση­νί­ας Γι­ώρ­γιο Μπέ­ζος και α­να­κοί­νω­σαν την έ­ναρ­ξη των δι­α­δι­κα­σι­ών για την υ­λο­ποί­η­ση ε­νός ση­μαν­τι­κού έρ­γου που θα συμ­βάλ­λει κα­τα­λυ­τι­κά στην πε­ραι­τέ­ρω α­να­βάθ­μι­ση του Νο­ση­λευ­τι­κού Ι­δρύ­μα­τος. Πρό­κει­ται για την προ­σθή­κη ε­νός ο­ρό­φου 1.000 τ.μ στην ο­ρο­φή της Ψυ­χι­α­τρι­κής Κλι­νι­κής, που θα δώ­σει λύ­ση σε μια σει­ρά χρό­νι­ων σο­βα­ρών χω­ρο­τα­ξι­κών ζη­τη­μά­των και θα συμ­βά­λει κα­θο­ρι­στι­κά στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή λει­τουρ­γί­α των τμη­μά­των του Νο­σο­κο­μεί­ου. Ει­δι­κό­τε­ρα, η προ­σθή­κη ε­νός ο­ρό­φου αυ­τό­μα­τα θα ση­μά­νει για το Νο­σο­κο­μεί­ο Κα­λα­μά­τας τα κά­τω­θι :

  1. Δη­μι­ουρ­γί­α και στέ­γα­ση της Ου­ρο­λο­γι­κής Κλι­νι­κής πα­ρέ­χον­τας την δυ­να­τό­τη­τα για αύ­ξη­ση των κλι­νών της
  2. Χω­ρο­τα­ξι­κή α­πο­φόρ­τι­ση των Πα­θο­λο­γι­κών Κλι­νι­κών. Κα­τάρ­γη­ση των 5 κλι­νών σε θα­λά­μους αυ­τών.
  3. Δη­μι­ουρ­γί­α των προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων για την λει­τουρ­γί­α Ει­δι­κής Πνευ­μο­νο­λο­γι­κής Μο­νά­δας
  4. Με­τα­φο­ρά της ΩΡΛ και Ο­φθαλ­μο­λο­γι­κής κλι­νι­κής και κα­τάρ­γη­ση του φαι­νο­μέ­νου της δι­α­σπο­ράς για την Ορ­θο­πε­δι­κή Κλι­νι­κή.
  5. Α­πο­δέ­σμευ­ση χώ­ρων στην Ψυ­χι­α­τρι­κή Κλι­νι­κή και  έ­ναρ­ξη των δι­α­δι­κα­σι­ών για την  πλή­ρη α­νά­πτυ­ξη αυ­τής α­πό 12  σε  20   κλί­νες
  6. Εν­δο-νο­σο­κο­μεια­κή με­τα­φο­ρά -σε άλ­λο χώ­ρο- του  Ε­ΚΑΒ, α­πο­δέ­σμευ­ση αυ­τού του χώ­ρου α­πό το Τμή­μα Ε­πει­γόν­των Πε­ρι­στα­τι­κών. Κτι­ρια­κή και λει­τουρ­γι­κή α­να­δι­αρ­ρύθ­μι­ση αυ­τών (ΤΕΠ) και δη­μι­ουρ­γί­α χώ­ρου για την ε­ξέ­τα­ση των παι­δι­α­τρι­κών πε­ρι­στα­τι­κών.

Βα­σι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την υ­λο­ποί­η­ση αυ­τού του ση­μαν­τι­κού έρ­γου εί­ναι: 1ον Η σύν­τα­ξη προ­με­λέ­της, ο­ρι­στι­κής με­λέ­της και τευ­χών δη­μο­πρά­τη­σης και 2ον Η δι­α­σφά­λι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης του έρ­γου Ό­σο α­φο­ρά την πρώ­τη προ­ϋ­πό­θε­ση το κό­στος για την σύν­τα­ξη της με­λέ­της θα χρη­μα­το­δο­τη­θεί α­πό δω­ρε­ά της οι­κο­γέ­νειας του Α­χιλ­λέ­α Κων­σταν­τα­κό­που­λου. Αυ­τό ή­ταν και το α­πο­τέ­λε­σμα των συ­ναν­τή­σε­ων που εί­χε ό­λο το προ­η­γού­με­νο δι­ά­στη­μα ο Δι­οι­κη­τής του Νο­σο­κο­μεί­ου Γι­ώρ­γος Μπέ­ζος με τον Α­χιλ­λέ­α Κων­σταν­τα­κό­που­λο στον ο­ποί­ο εί­χε τη δυ­να­τό­τη­τα να α­να­φερ­θεί για την α­ναγ­και­ό­τη­τα και τη ση­μαν­τι­κό­τη­τα μιας τέ­τοι­ας κί­νη­σης για το Νο­ση­λευ­τι­κό Ί­δρυ­μα Μεσ­ση­νί­ας. Ό­σο α­φο­ρά την 2η α­πα­ραί­τη­τη προ­ϋ­πό­θε­ση ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρος Τα­τού­λης δε­σμεύ­τη­κε για την χρη­μα­το­δό­τη­ση του έρ­γου μέ­σω των κοι­νο­τι­κών πό­ρων του Ε­ΣΠΑ.   Το α­μέ­σως ε­πό­με­νο δι­ά­στη­μα ο α­νά­δο­χος με­λέ­της εγ­κα­θί­στα­ται στο Νο­σο­κο­μεί­ο Κα­λα­μά­τας και ξε­κι­νά να με­λε­τά το έρ­γο. Σε δι­ά­στη­μα τρι­ών μη­νών θα πρέ­πει να πα­ρα­δο­θεί η ο­ρι­στι­κή με­λέ­τη. Με α­φορ­μή την α­νω­τέ­ρω ση­μαν­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη ο Δι­οι­κη­τής του Γε­νι­κού Νο­σο­κο­μεί­ου Μεσ­ση­νί­ας Γι­ώρ­γος Μπέ­ζος δή­λω­σε: « Χαι­ρε­τί­ζου­με την ση­με­ρι­νή θε­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη που α­πο­τε­λεί σταθ­μό και ο­ρό­ση­μο για την πο­ρεί­α του Νο­σο­κο­μεί­ου Κα­λα­μά­τας. Εί­ναι μια α­πό­φα­ση που έρ­χε­ται να ε­πι­λύ­σει μί­α χρό­νια χω­ρο­τα­ξι­κή και λει­τουρ­γι­κή α­ναγ­και­ό­τη­τα του Νο­ση­λευ­τι­κού Ι­δρύ­μα­τος Μεσ­ση­νί­ας. Εί­μαι πε­πει­σμέ­νος ό­τι η υ­λο­ποί­η­ση αυ­τού του έρ­γου θα δώ­σει πραγ­μα­τι­κά άλ­λον α­έ­ρα και θα α­να­βαθ­μί­σει πε­ραι­τέ­ρω την λει­τουρ­γί­α των νο­ση­λευ­τι­κών τμη­μά­των. Για μας ως Δι­οί­κη­ση α­πο­τε­λού­σε α­πό την πρώ­τη στιγ­μή κυ­ρί­αρ­χο και πρω­ταρ­χι­κό μας στό­χο. Θέ­λω να ευ­χα­ρι­στή­σω θερ­μά τό­σο τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου κ. Πέ­τρο Τα­τού­λη ό­σο και τον Δι­οι­κη­τή της 6ης Υ­ΠΕ κ. Πα­να­γι­ώ­τη Κα­τσί­βε­λα με τους ο­ποί­ους ό­λο το προ­η­γού­με­νο δι­ά­στη­μα ερ­γα­ζό­μα­στε α­πό κοι­νού προ­κει­μέ­νου να συν­το­νί­σου­με ό­λες τις κι­νή­σεις μας για το ση­με­ρι­νό θε­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα. Τους ευ­χα­ρι­στώ θερ­μά για την συ­νερ­γα­σί­α τους, την συμ­βο­λή τους και την συ­νε­χή τους στή­ρι­ξη. Θέ­λω ε­πί­σης α­πό τα βά­θη της καρ­διάς μου να εκ­φρά­σω τις θερ­μές μου ευ­χα­ρι­στί­ες στον κ.Α­χιλ­λέ­α Κων­σταν­τα­κό­που­λο και την υ­πό­λοι­πη οι­κο­γέ­νειά του για αυ­τή τους τη με­γά­λη προ­σφο­ρά. Η πρό­θε­ση της οι­κο­γέ­νειας του α­ει­μνή­στου κα­πε­τάν-Βα­σί­λη Κων­σταν­τα­κό­που­λου να χρη­μα­το­δο­τή­σει και να μας προ­σφέ­ρει δω­ρε­άν την ο­ρι­στι­κή με­λέ­τη της προ­σθή­κης νέ­ου ο­ρό­φου α­νοί­γει ου­σι­α­στι­κά τον δρό­μο της υ­λο­ποί­η­σης. Τους εί­μα­στε ευ­γνώ­μο­νες. Κλεί­νον­τας έ­χου­με πει πολ­λές φο­ρές ό­τι η α­να­βάθ­μι­ση του Νο­σο­κο­μεί­ου α­πο­τε­λεί για μας πάν­τα το με­γά­λο ζη­τού­με­νο, α­πο­τε­λεί μια δυ­να­μι­κή δι­α­δι­κα­σί­α την ο­ποί­α κα­θη­με­ρι­νά έ­χου­με χρέ­ος να δι­εκ­δι­κού­με και για την ο­ποί­α κα­θη­με­ρι­νά πρέ­πει να α­γω­νι­ζό­μα­στε. Α­γα­πά­με πραγ­μα­τι­κά το Νο­σο­κο­μεί­ο μας και θέ­λου­με κα­θη­με­ρι­νά να το βλέ­που­με να προ­χω­ρά μπρο­στά. Σε αυ­τό το πλαί­σιο εν­τάσ­σε­ται και η ση­με­ρι­νή θε­τι­κή ε­ξέ­λι­ξη που α­νοί­γει το δρό­μο σε έ­να με­γά­λο έρ­γο.»

 

http://www.farenews.gr/?p=49673