Αρχική ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Σε αναζήτηση υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας ο Π. Τατούλης -farenews.gr

Σε αναζήτηση υποψήφιου Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας ο Π. Τατούλης -farenews.gr

Νέα Πελοπόννησος

tatoulis48

«Α­δειά­ζει» την ε­πι­λο­γή Σα­μα­ρά για Ε­λέ­νη Α­λει­φέ­ρη

Στην α­να­ζή­τη­ση υ­πο­ψή­φιου Αν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Μεσ­ση­νί­ας βρί­σκε­ται ο Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Πε­λο­πον­νή­σου Πέ­τρο Τα­τού­λης, ο ο­ποί­ος θέ­λον­τας να στη­ρί­ξει την θέ­ση του ό­τι την ευ­θύ­νη για την συγ­κρό­τη­ση του συν­δυα­σμού του, την έ­χει ο ί­διος , «α­δειά­ζει» την ε­πι­λο­γή της ΝΔ, στο πρό­σω­πο της Ε­λέ­νης Α­λει­φέ­ρη.

http://www.farenews.gr/?p=42643