Αρχική ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Η “εικόνα” της…προεκλογικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δημοσκόπηση χωρίς…κόστος! | farenews.gr

Η “εικόνα” της…προεκλογικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δημοσκόπηση χωρίς…κόστος! | farenews.gr

Νέα Πελοπόννησος

Η “εικόνα” της…προεκλογικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δημοσκόπηση χωρίς…κόστος! | farenews.gr

@. Τε­λι­κά οι Πε­λο­πον­νή­σιοι εί­ναι …γά­τες!

@. Ε­νώ ο Πρε­τεν­τέ­ρης βά­ζει το MEGA και πλη­ρώ­νει τον Θε­ο­δω­ρι­κά­κο και κά­νει δη­μο­σκο­πή­σεις, στην Πε­λο­πόν­νη­σο ΔΕΝ κο­στί­ζει …μί­α!

@. Ο κα­θέ­νας βγά­ζει α­πό το… που­θε­νά μιά δη­μο­σκό­πη­ση, σύμ­φω­να με τις ε­πι­θυ­μί­ες του και ό­λοι για λό­γους …α­λη­θο­φά­νειας “βγά­ζουν” τον Τα­τού­λη…πρώ­το!

@. Το με­γά­λο…”αλ­λά”, εί­ναι πως στο δεύ­τε­ρο γύ­ρο οι πο­λί­τες θα ψη­φί­σουν τον… δεύ­τε­ρο!

@. Ύ­στε­ρα ξυ­πνά­νε και ψά­χνουν για υ­πο­ψη­φί­ους να συμ­πλη­ρώ­σουν τα ψη­φο­δέλ­τια της… δευ­τε­ριάς!

μέσω Η “εικόνα” της…προεκλογικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, με δημοσκόπηση χωρίς…κόστος! | farenews.gr.