Αρχική ΕΡΓΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο ΔήμοΤρίπολης,η κατασκευή του Μουσικού Γυμνασίου Τρίποληςθα δώσει λύση στο στεγαστικό πρόβλημα του σχολείου1.Τατμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί,είναι:γενικές εκσκαφές από το φυσικο εδαφος ως την υπόβαση δαπέδου ισογείου εκσκαφές θεμελίων πάσης φύσεως, επιχώσεις, κατασκευή θεμελίων όλων των κτιρίων,τοιχείακαι οροφή υπογείου όλων των κτιρίων,τοιχοδομές με τη μόνωσή τους, κατασκευή τοποθέτηση και πάκτωση κασσών, αποπεράτωση εσωτερικών επιχρισμάτων, 19%εξωτερικών επιχρισμάτων κτιρίων και στεγασμένων χώρων, 77% μεταλλικών κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών,πλήρης αποπεράτωση των δαπέδων των κτιρίων και στεγασμένων χώρων, 90% κατασκευή των στεγών, 50%αποπεράτωσης δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης,πλήρης αποπεράτωση δικτύου σωληνώσεωαποχέτευσης,πλήρης κατασκευή των αλεξικεραύνων του έργου50%αποπεράτωση φρεατίων καναλιών ,καλωδιώσεων ,σωληνώσεων.δεξαμενή άρδευσης•ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑτοποθέτησης υαλοστασίων από σιδηροδοκούς στην ΑΠΧ. Καθώς και οι ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα,•ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2ΟΥ ΠΚΤΜΝΕ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗΝ ΤΙΜΗΜΑ τοποθέτησης των επιπλέον ταρατσομόλυβων καθώς και των υδρορροών .ΕΡΓΑΣΙΕΣμε τιμεςμονάδας:χωματουργικές,σκυροδέτησης τοιχείων περίφραξης κερκίδωνμεταλλικών κιγκλιδωμάτων περίφραξης .υδραυλικών εγκαταστάσεων επιχρίσματα ετ με τσιμεντοειδή υλικά της δεξαμενής .Υπολείπονται επιστρώσεις κτιρίωνμονώσεις,50%ύδρευσηαποχέτευση,θέρμανση,φωτιστικά,αλεξικέραυνο,φωτισμοςαυλείου,ατομ.πότισμα,κλιματισμός,φωτοβολταικά,κράσπεδα,μεταλλουργικά,χρωματισμοί ,δέντρα.Από ΕΤΕΠ έχει πληρωθεί1.915.627,14

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις