Αρχική ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το υπάρχον δίκτυο αποτελείται από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 40 και πλέον ετών οι οποίοι παρουσιάζουν συνεχείς βλάβες και διαρροές με συνέπεια το αυξημένο κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου αλλά και την απώλεια νερού.

 

Πρόκειται λοιπόν να γίνει αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και νέα υδατοδεξαμενή για το τοπικό διαμέρισμα Καλλιθέας του Δήμου Πύλου. Η νέα δεξαμενή θα τροφοδοτεί την υπάρχουσα με αγωγό βαρύτητας. Για το εσωτερικό δίκτυο Καλλιθέας προτείνονται δύο ζώνες: η ψηλή ζώνη και η χαμηλή ζώνη. Από την υπάρχουσα δεξαμενή θα ξεκινούν 2 αγωγοί, ο ένας για την ψηλή ζώνη και ο άλλος για την χαμηλή.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις