Αρχική ΕΡΓΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Πρόκειται για μια σειρά δράσεων που θα υλοποιηθούν στην τριετία 2011-2013 με στόχο την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η οργανωμένη και αποτελεσματική προβολή της τουριστικής υποδομής, των πόρων  και του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έργο θα καλύψει ενέργειες τουριστικής προβολής κατά την προγραμματική περίοδο. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης και της τρέχουσας εμπειρίας είναι πολύ θετικά, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις και τα ευμενή σχόλια των επιχειρηματιών του κλάδου.

 

Η ολοκληρωμένη προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως συνόλου προορισμών, που δικτυώνονται θεματικά και αποτελούν αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία ενός συνεκτικού συνόλου. Η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος και η άμβλυνση της εποχικότητας, η δημιουργία δικτύων εναλλακτικού τουρισμού, η επέκταση του τουριστικού ρεύματος και η αναβάθμιση – ενίσχυση της θέσης της Πελοποννήσου ως ένα σύγχρονο αειφόρο προορισμό, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της ελκυστικότητας μέσω της ενίσχυσης του περιφερειακού τουριστικού προϊόντος.

 

Το έργο θα περιλαμβάνει μια σειρά αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων για την επιτυχία του ανωτέρω αναφερόμενου στόχου.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις