Αρχική ΕΡΓΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΑΡΙ...

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΑΡΙ ΠΛΑΤΣΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης τρουλαίας βασιλικής. Στο μνημείο αναγνωρίζονται δύο κύριες οικοδομικές φάσεις, εκ των οποίων η πρώτη ανάγεται στον 10ο αιώνα, ενώ η δεύτερη χρονολογείται ακριβώς στο έτος 1337/38.  Στο εσωτερικό του ναού σώζονται σε μεγάλη έκταση τοιχογραφίες διαφόρων φάσεων που χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα έως και τα πρώιμα μεταβυζαντινά χρόνια. Το έργο αφορά κυρίως την συντήρηση και προστασία του τοιχογραφικού διακόσμου και περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

Α) Προκαταρκτικές εργασίες: καθαρισμός περιβάλλοντα χώρου, διαμόρφωση ζώνης εξυγίανσης και αποστράγγισης για προστασία της τοιχοποιίας.

Β1) Εργασίες προστασίας του ναού: Καθαίρεση υπάρχουσας κεράμωσης τρούλου,εξυγίανση θολοδομίας, στεγάνωση και ανακεράμωση. Καθαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών μεταγενέστερων επιχρισμάτων, συντήρηση και στερέωση αρχικών επιχρισμάτων, βαθιά αρμολογήματα και ανακτήσεις, όπου είναι αναγκαίο, στο τύμπανο – βάση του τρούλου, με συμβατά υλικά. Έκχυση ενεμάτων για τη στατική επάρκεια του τρούλου συνολικά. Διερεύνηση/διάνοιξη ανοιγμάτων στο τύμπανο του τρούλου και αντικατάσταση θυρών.

Β2) Οι προτεινόμενες εργασίες συντήρησης στοχεύουν στην αντιμετώπιση του συνόλου των φθορών των τοιχογραφιών και περιλαμβάνουν καθαιρέσεις των νεότερων επιχρισμάτων ασβέστη και τσιμεντοκονιαμάτων, καθαρισμό τοιχογραφημένης επιφάνειας, στερέωσεις των σαθρών αρχικών κονιαμάτων, περιμετρικές συγκρατήσεις και συμπληρώσεις ρωγμών και οπών με νέο, συμβατό, κονίαμα.

Γ) Αρχαιολογική διερεύνηση, καταγραφή και φωτογραφική τεκμηρίωση καθόλη τη διάρκεια των εργασιών και αποτύπωσή τους σε ενημερωτικό φυλλάδιο.

Δ)Λοιπές εργασίες:Επίβλεψη εργασιών αποκατάστασης από μηχανικό. Προμήθεια εσωτερικών ικριωμάτων και βασικές προμήθειες εργοταξίου.

Με την ολοκλήρωση του υποέργου το μνημείο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πάλι για τις λατρευτικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και θα είναι επισκέψιμο.

Παρόμοιες Αναρτήσεις