Αρχική ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ.ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ.ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Ο σχεδιασμός του νέου αυτού έργου  έχει σαν στόχο την κατασκευή τού Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος συνολικής επιφάνειας 1.795,00 μ2 περίπου σέ δύο επίπεδα (ισόγειο καί Α΄όροφος) .

Η θέση στήν οποία πρόκειται νά κατασκευαστεί τό έργο βρίσκεται στό Βορειοδυτικό τμήμα τού οικοπέδου τού Γενικού Νοσοκομείου Αργους.Στό οικόπεδο στεγάζεται σήμερα τό παλαιό κτίριο τού Νοσοκομείου καί όλες οι μετέπειτα επεκτάσεις καί προσθήκες, τό κτίριο διαγνωστικών καί θεραπευτικών τμημάτων, τό κτίριο τεχνητού νεφρού, τό κτίριο αερίων καί τό διοικητήριο.

Το νέο κτίριο θά λειτουργεί υποστηριζόμενο από τίς υπάρχουσες εγκαταστάσεις τού Νοσοκομείου. Γιά τόν λόγο αυτό διασκευάζεται καί χρησιμοποιείται τμήμα τού υπογείου χώρου τής νέας προσθήκης τού κτιρίου ΄΄Πυρλή΄΄καθαρής επιφάνειας 70,0μ2 περίπου (όπου καί εξασφαλίζεται φυσικός αερισμός) γιά τήν εκατάσταση Η/Μ χώρων πού θά υποστηρίζουν τό νέο Ψ.Τ. τού Νοσοκομείου.

Η χωροθέτηση της νέας πτέρυγας στό ΒΔ τμήμα τού Νοσοκομείου καί τό κτιριολογικό πρόγραμμα τών λειτουργιών της, έγινε βάσει τού εγκεκριμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου του Νοσοκομείου.

Η σύνταξη αυτού τού σταδίου τής μελέτης αποτέλεσε συνέχεια καί έλαβε υπ΄όψιν τήν Προμελέτη πού εκπονήθηκε από τήν Τεχνική Υπηρεσία τής Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς καί τίς υποδείξεις καί τροποποιήσεις            τής Δ/νσης Τ.Υ. τού Υπουργείου Υγείας καί Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα μέ τό μέ αρ. πρωτ. ΔΥ8  /ΓΠ /137237 / 19.01.2007 έγγραφο της.

Τέλος επισημαίνουμε ότι μέ τό μέ αρ. Πρωτ.1459/07.03.07 έγγραφο τής Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας εγκρίνεται η δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής αδείας καί μέ τό μέ αρ. Πρωτ. Φ5Β/3/8885/16.04.2007 έγγραφο τής Δ΄Εφορείας Προιστορικών καί Κλασσικών Αρχαιοτήτων Ναυπλίου εγκρίνεται η ανέγερση τού έργου στήν νέα θέση.

Επίσης  στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής.

Παρόμοιες Αναρτήσεις