Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας που περιλαμβάνει:

• Σύστημα ψηφιακής μαστογραφίας αποτελούμενο από γεννήτρια ακτίνων Χ, ακτινολογική λυχνία, σταθμό ελέγχου (χειριστήρια), βραχίονα με ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και διάγνωσης, χειριστήριο, στερεοσκοπικό σύστημα ψηφιακής βιοψίας.

• Τομογράφο οπτικής συνοχής συνδυασμένου φασματικού (spectral) σύστημα S.L.O./O.C.T. για οφθαλμολογική χρήση.

• Ψηφιοποιητή ακτινολογικών αποτελούμενο από μονάδα σάρωσης κασετών, βασικό σταθμό επεξεργασίας και προεπισκόπησης εικόνων, ανεξάρτητο σταθμό επεξεργασίας και προεπισκόπησης εικόνων, κασέτες φωσφόρου, σύστημα ξηράς εκτύπωσης.

• Κλίβανο Η2Ο2 που να είναι τροχήλατος ωφέλιμου όγκου περίπου 100 λίτρων με δυο ράφια.

• Σύστημα ψηφιακής δερματοσκόπησης τροχήλατο, αποτελούμενο από κάμερα, ηλεκτρονικό υπολογιστή ,οθόνη, εκτυπωτή.

• Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM τροχήλατο με τοξοειδή βραχίονα τύπου C-ARM,

όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στις εγκεκριμένες για κάθε μηχάνημα τεχνικές προδιαγραφές.