Αρχική ΕΡΓΑ Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Καλαμάτας

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Γ. Ν. Καλαμάτας

Νέα Πελοπόννησος

Print

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου πράξης, με αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά της.

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση (μετά την απομάκρυνση του υφιστάμενου εξοπλισμού σε θέση που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο εντός του γηπέδου του Γ.Ν.Καλαμάτας), και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το Γ.Ν. Καλαμάτας που περιλαμβάνει:

1. Λέβητας Θέρμανσης 1.500.000 (Kcal/H) τεμάχια 3 (προδιαγραφές  Γ. Ν. Καλαμάτας)

2.Ατμογεννήτρια (1.500 Kgr/H) τεμάχια   2 (προδιαγραφές  Γ. Ν. Καλαμάτας)

3.Αερόψυκτα Ψυκτικά Συγκροτήματα ~ 400 KW τεμάχια   2 (προδιαγραφές  Γ. Ν. Καλαμάτας)

4.Κλιματιστικές Μονάδες πλήρεις (Ψυχρού–Θερμού στοιχείου) τεμάχια 15 (προδ/φές  Γ. Ν. Καλαμάτας)

5.Ρυθμιστής στροφών (Inverter) Ισχύος 18,5 KW τεμάχια 3 (προδιαγραφές Γ. Ν. Καλαμάτας)

6.Αυτόματος Μηχ/σμός Εισόδου – Εξόδου για Διπλή Υαλόπορτα τεμάχια 4 (προδ/φές  Γ. Ν. Καλαμάτας)

7.Τηλεφωνικό Κέντρο (προδιαγραφές  Γ. Ν. Καλαμάτας)

Παρόμοιες Αναρτήσεις