Αρχική ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑ – ΠΥΡΙ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Η κατασκευή του φυσικού αντικειμένου ξεκίνησε στα πλαίσια του ΕΠ 2000 – 2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά έμεινε ημιτελές λόγω έκπτωσης του Αναδόχου.

Το νέο προτεινόμενο έργο αφορά στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτό, εξ αιτίας της αλλαγής της διατομής της κυρίας οδού σε β2σ από β2, στην προσθήκη της κάθετης οδού ΚΟ1Α, στις αλλαγές στις εργασίες της ασφάλισης της οδού σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές (ΣΑΟ), καθώς και στην υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΕΠ και των Νέων Ενιαίων Τιμολογίων του ΥΠΟΜΕΔΙ.

Στο συνολικό αντικείμενο περιλαμβάνονται και πιο κάτω εργασίες ποσού 1.218.891,39 € που δεν είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση, καθόσον αφορούν:

Α. Ανακατασκευή των 53 δοκαριών της γέφυρας του ποταμού Ευρώτα τα οποία έχουν μεν κατασκευαστεί και βρίσκονται επί τόπου του έργου, πλην όμως η χρήση τους  θα κριθεί μετά από εργαστηριακό έλεγχο της προέντασης και καταλληλότητας τους.

Β. Ανακατασκευή του επιχώματος περί την αρχή του έργου το οποίο αν και μετά τους διενεργηθέντες ελέγχους αλλά και την πραγματική του εικόνα δείχνει να είναι κατάλληλο προς χρήση, κρίθηκε σκόπιμοι να επαναξιολογηθεί, επειδή στην κατασκευή του χρησιμοποιήθηκαν υλικά, τα οποία θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν, αλλά είναι αναντίστοιχα με τις προβλέψεις της μελέτης.

Γ. Εξασφάλιση των συνθηκών ολοκλήρωσης κάποιων ημιτελών τεχνικών, κυρίως πτερυγότοιχων – κιβωτοειδών οχετών, στα οποία οι προβλεπόμενες αναμονές των οπλισμών έχουν αποκοπεί και εκλάπησαν από αγνώστους. Η εξασφάλιση της συνέχειας γίνεται με την κατασκευή χημικών αγκυρίων. Και

Δ. Καθαίρεση και επανακατασκευή ημιτελών τεχνικών (κιβωτίων) που για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσε να εξασφαλιστεί η ορθή ολοκλήρωσή τους

Παρόμοιες Αναρτήσεις