Αρχική ΕΡΓΑ ΜΙΔΕΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ &...

ΜΙΔΕΑ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ & ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ & ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

 

Η ακρόπολη της Μιδέας αποτελεί το τρίτο σε σπουδαιότητα ισχυρό κέντρο της Μυκηναϊκής Αργολίδας, μετά τις Μυκήνες και την Τίρυνθα. Με τη συστηματική έρευνα καθαρίστηκαν  μεγάλα τμήματα της οχύρωσης, όπως και οι μνημειώδεις πύλες, και ήλθαν στο φως εκτεταμένα οικοδομικά συγκροτήματα μέσα στον οχυρωμένο χώρο, μεγαλιθική ράμπα που οδηγεί στην Ανατολική Πύλη και πυλίδα (σύριγξ), ανοιγμένη στο δυτικό σκέλος του τείχους.

 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες:

 

Α. Καθαρισμός της εξωτερικής παρειάς του βορειοδυτικού, δυτικού και νοτιοδυτικού σκέλους της οχύρωσης και αποφόρτιση της επίστεψης του τείχους από επιχώσεις και βλάστηση.

 

Β. Διαμόρφωση εξωτερικού περιπάτου περιμετρικά της οχύρωσης, και συμπληρωματικής διαδρομής επισκεπτών στην Κάτω Ακρόπολη, ειδικότερα:

 

•           αποψίλωση και συστηματικός καθαρισμός στον περιφραγμένο χώρο εξωτερικά της βορειοδυτικής, δυτικής και νοτιοδυτικής πλευράς της οχύρωσης. Ολοκλήρωση της διαμόρφωσης εξωτερικού περιπάτου κατά μήκος του κυκλώπειου τείχους στην περιοχή αυτή,

 

•           δημιουργία συμπληρωματικής διαδρομής στην Κάτω Ακρόπολη, προκειμένου να οδηγούνται οι επισκέπτες στην εσωτερική πυλίδα που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, στο δυτικό σκέλος  του τείχους,

 

•           τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης και ενημέρωσης, καθώς και εγκατάσταση καθιστικών κατά μήκος των νέων διαδρομών.

 

Γ. Αρχαιολογικές εργασίες που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου και αποκομιδή επιχώσεων και χωμάτων ανασκαφών

 

Δ. Περισυλλογή, καταμέτρηση, διευθέτηση και αποτύπωση των λίθων και ογκολίθων από τα κατακρημνισθέντα τμήματα του τείχους, με σκοπό την εκπόνηση μελέτης για τη μελλοντική αναστήλωση τμημάτων της οχύρωσης.

 

Ε. Φωτογραμμετρική αποτύπωση του κυκλώπειου τείχους, μετά τις εργασίες αποφόρτισης και καθαρισμού.

 

ΣΤ. Συνεχής φωτογραφική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση όλων των νέων στοιχείων που θα προκύψουν. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου.

 

Ζ. Ανάδειξη της οχύρωσης και των πυλών της ακρόπολης με κατάλληλο ηλεκτροφωτισμό.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις