Αρχική ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.K. ΔΟΛΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.K. ΔΟΛΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο της πράξης είναι τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων της ευρύτερης περιοχής του οικισμού Κιτριών, Τ.Κ. Δολών, της Δημοτικής Ενότητας Αβίας (πρώην Δήμου Αβίας) του Δήμου Δυτικής Μάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

 

Στην περιοχή είναι ήδη κατασκευασμένο κατά μήκος της επαρχιακής οδού Καλαμάτας-Κιτριών, το σύστημα αγωγών μεταφοράς (συλλεκτήρων και καταθλιπτικών καθώς και 6 αντλιοστασίων) από τη ΔΕΥΑΚ. Το σύστημα αυτό δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, ούτε έχουν γίνει ιδιωτικές συνδέσεις επ’ αυτού.

 

Σε αυτό καταλήγουν όλοι οι κατασκευαζόμενοι από την παρούσα πράξη αγωγοί και μέσω αυτού οδηγούνται τα λύματα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΚ.

 

Προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της συμβατότητας, ο σχεδιασμός, οι παραδοχές, οι υδραυλικοί υπολογισμοί και οι τεχνικές προδιαγραφές ακλούθησαν τα οριζόμενα από την μελέτη: <Κατασκευή και βελτίωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων Καλαμάτας _β φάση>, που εκπονήθηκε από τη ΔΕΥΑΚ.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις