Αρχική ΕΡΓΑ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο είναι η επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας. Πρόκειται για κτήριο, που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας, επισκευάστηκε από τη ΔΕΕΜΠΚ του ΥΠΠΟΤ, εξοπλίστηκε με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και συμπληρώθηκε με βοηθητικούς χώρους στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Στο παρόν έργο θα πραγματοποιηθούν:

1.ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ –ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗΣ

Α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ-Εργασίες διαμόρφωσης χώρου υπαίθριας έκθεσης (Επενδύσεις, Διαμόρφωση υποβάσεων γλυπτών–Δημιουργία ειδικών κατασκευών με τις απαραίτητες επεξηγηματικές πινακίδες), Διαμόρφωση χώρου ανάπαυλας επισκεπτών και επένδυση κλιματιστικών, Επισκευή του υφιστάμενου στεγάστρου, Προμήθεια κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης και τοποθέτηση-ανάρτηση αρχιτεκτονικών μελών και γλυπτών με μηχανήματα.

Β) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Κατασκευές για τη διαμόρφωση πωλητηρίου και αποθηκευτικών χώρων εμπορευσίμων ειδών, δημιουργία διαδρομής τυφλών.

Γ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ-Προμήθεια φωτιστικών, ηλεκτρολογικού υλικού και εγκατάσταση κρυφού φωτισμού οροφής, Υπηρεσίες επίβλεψης εφαρμογής μελέτης φωτισμού, Ηλεκτρολογικές εργασίες, Δημιουργία λεζαντών και εκθεσιακών καταλόγων, προμήθεια πάγκων-καθισμάτων και προμήθεια εξοπλισμού υγιεινής WC.

Δ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-Συλλογή, προετοιμασία και τεκμηρίωση εποπτικού υλικού, οργάνωση πληροφοριακού υλικού (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών της τρισδιάστατης σάρωσης και χρήσης συστημάτων πανοραμικής αποτύπωσης με ψηφιακή κάμερα υψηλής ανάλυσης), προμήθεια βιβλίων τεκμηρίωσης και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτής, φωτογραφική μηχανή, σκάνερ, φαξ, εξωτ. σκληρός  δίσκος, ενδοεπικοινωνία προσωπικού, αναλώσιμα).

Ε) ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ-Συντηρήσεις κινητών ευρημάτων, αρχιτεκτονικών μελών, επιγραφών, αγκυρώσεις, στερεώσεις, ενισχύσεις ελεύθερων εκθεμάτων, προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης και αποθήκευσης εκθεμάτων, μεταφορές αρχαίων χειρωνακτικώς και με μηχανήματα και προμήθεια μηχανισμών προληπτικής συντήρησης.

ΣΤ) ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-προμήθεια τροφοδοτών/ψυκτών νερού, οργάνωση εργοταξίου (προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων, προμήθεια φαρμακείου, προμήθεια ενημερωτικής πινακίδας του έργου, προμήθεια σκιάστρων, εργαλείων κλπ), σήμανση (πληροφοριακές πινακίδες) και πληρωμή εξόδων δημοσίευσης τευχών διακηρύξεων διεθνών διαγωνισμών.

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΓΕΑΣ

– Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση προθηκών, στις προβλεπόμενες θέσεις, των μουσειακών προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών του εκθεσιακού χώρου του Αρχαιολογικού Μουσείου Τεγέας. Για τις ανάγκες της δημιουργίας της μόνιμης έκθεσης προϊστορικών και κλασικών, αυθεντικών εκθεμάτων στο υπό επανέκθεση Αρχαιολογικό Μουσείο της Τεγέας που βρίσκεται στον οικισμό Αλέας του Δήμου Τρίπολης, και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη καθώς και με την μελέτη φωτισμού ως ακολούθως:

α) Προθήκες Π1 έως και Π12, αυτόνομες, τύπου «ερμαρίου» συμπεριλαμβανομένων και των υποβάσεων των εκθεμάτων στο εσωτερικό τους.

β) Ελεύθερες υποβάσεις γλυπτών και λοιπών θυλάκων φιλοξενίας αυθεντικών αρχαίων εκθεμάτων Κ1 έως και Κ10.

γ) Υποβάσεις εποπτικού υλικού ΑΕ1 έως και ΑΕ39 και λοιπών κατασκευών ανάρτησης εποπτικού υλικού ΕΕ1 έως και ΕΕ10.

δ) Ειδικές κεντρικές προθήκες ενσωματωμένες σε σύνθετες κατασκευές ΣΚ1 έως και ΣΚ3.

ε) Ειδικές κατασκευές ΕΚ1 έως και ΕΚ10 φιλοξενίας αυθεντικών αρχαίων εκθεμάτων και ηλεκτρονικών οθονών.

στ) Ειδική προθήκη ΕΠ1.

ζ) Κατασκευή επικάλυψης πλευρών διαδραστικής τράπεζας ΔΤ1 και

η) Μικροκατασκευές–βάθρα εντός των προθηκών.

3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ.

– Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την εγκατάσταση των εφαρμογών πολυμέσων.

– Προμήθεια πακέτου λογισμικού (Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών), το οποίο θα τροφοδοτεί με τα αποτελέσματά του τις διαδραστικές εφαρμογές.

– Ανάπτυξη και προμήθεια ηλεκτρονικών εφαρμογών βάσεων γεωγραφικών δεδομένων, πολυμέσων και διαδικτύου επί τη βάση των κάτωθι εννέα θεματικών αξόνων: α) Το Αρχαιολογικό Μουσείο, β) Χώρος-Χρόνος και Κοινωνική εξέλιξη, γ) Γλώσσα, δ) Μύθος, ε) Ιστορία, στ) Οικονομία, ζ) Η Τέχνη και οι Τέχνες, η) Η αρχαία Τεγέα και θ) Τα Ιερά της Τεγεάτιδος. Οι εφαρμογές αυτές θα αναδεικνύουν οπτικά με έναν εύληπτο και δυναμικό τρόπο την εξέλιξη της πολιτισμικής διαδρομής του ανθρώπου από τους απώτατους χρόνους έως τη σημερινή εποχή και επιπλέον θα παρέχουν πληροφορίες για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους και μεμονωμένα μνημεία της Τεγεάτιδος.

– Δημιουργία έντυπου/αναλογικού πληροφοριακού υλικού, το οποίο θα καθοδηγεί τον επισκέπτη στους εκθεσιακούς χώρους, θα καθιστά την εκθεσιακή αφήγηση θελκτική και εύληπτη. Επιπλέον θα τον ενημερώνει εστιασμένα και περιεκτικά για τα εκθέματα και το Μουσείο.

 

Παρόμοιες Αναρτήσεις