Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»

«ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ»

Νέα Πελοπόννησος

Print

Το κάστρο της Ανδρούσας κτίστηκε πιθανώς στα μέσα του 13ου αιώνα και πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά σύνολα του Πριγκιπάτου της Αχαϊας στη Μεσσηνία, με ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία, όπως τα τυφλά τόξα, ορισμένα με πλίνθινο διάκοσμο, στην εσωτερική παρειά του τείχους. Η χάραξή του έχει επιρροές από τις αμυντικές διατάξεις της ύστερης βυζαντινής περιόδου, ενώ αργότερα υιοθετεί λιγοστά στοιχεία της νέας αμυντικής τεχνολογίας των πυροβόλων όπλων. Από τον τραπεζιόσχημο οχυρωματικό περίβολο διατηρείται σήμερα σημαντικό τμήμα του βόρειου και σε μικρότερο βαθμό του νότιου τείχους, όπως και το σύνολο του ανατολικού, ενώ σώζεται μικρό τμήμα της δυτικής πλευράς.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται: Α) Προκαταρτικές εργασίες, οργάνωση εργοταξίου, τοποθέτηση πινακίδας έργου. Συνεχείς καθαρισμοί περιβάλλοντα χώρου από βλάστηση και του εξωτερικού μονοπατιού πρόσβασης. B) Αντιστηρίξεις και υποστυλώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο περιμετρικά στο κάστρο.  Αποχωματώσεις δια χειρός στη νότια πλευρά του κάστρου. Εξυγιάνσεις θεμελιώσεων στο ΝΑ πύργο και στο νότιο τείχος. Αποχωματώσεις εσωτερικά στο ανατολικό και στο βόρειο τείχος. Τοποθέτηση εξωτερικών ικριωμάτων. Ανακτήσεις τμημάτων τειχών και λιθοσυρραφές στο ανατολικό και στο βόρειο τμήμα των τειχών. Αποκάλυψη των δαπέδων εσωτερικά του ΝΑ, του ΒΑ, του Β πύργου και των τυφλών αψιδωμάτων και κατασκευή αναλημματικών τοίχων. Αποτυπώσεις νέων στοιχείων. Γ) Συνεχής αρχαιολογική τεκμηρίωση, τοποθέτηση πινακίδας ενημέρωσης κοινού, ενημερωτικό φυλλάδιο. Δ) Λοιπές εργασίες : συναρμολόγηση εργοταξιακού οικίσκου.