Αρχική ΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΠΑΡ. ΑΣΤΡΟΥΣ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Επέκταση του υπήνεμου μώλου κατά 35m. Η διατομή της επέκτασης κατασκευάζεται με κρηπιδότοιχο και βάθος θεμελίωσης στα –5,0m και φέρει εξωτερική θωράκιση από φυσικούς λίθους και ογκολίθους.

•           Διαμόρφωση διαύλου εισόδου του λιμένα πλάτους 50,0m περίπου για την μείωση της εισερχόμενης κυματικής ενέργειας εντός της λιμενολεκάνης και την μείωση της στερεομεταφοράς ιζήματος από την γειτονική παραλία προς τον πυθμένα της λιμενολεκάνης.

•           Ανακρηπίδωση του τμήματος μήκους 90m περίπου, με πασσάλους διαμέτρου περίπου 1,0m για την αντιστήριξη του υφιστάμενου κρηπιδοτοίχου.

•           Παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 85m περίπου, από τον παλαιό προβλήτα έως τον υπήνεμο μώλο και πλάτους 15m κατά μέσο όρο.

•           Εκσκαφή της λιμενολεκάνης, έτσι ώστε να αποκτήσει ενιαίο ελάχιστο βάθος -4,50m.

•           Άρση των φυσικών λίθων και ογκολίθων της θωράκισης στη βάση του προσήνεμου μώλου

•           Συμπλήρωση της θωράκισης στο ακρομώλιο του προσήνεμου μώλου και στον υπόλοιπο τμήμα του κορμού του μώλου.

•           Κατασκευή ράμπας ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών.

•           Τοποθέτηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού και προμήθεια και τοποθέτηση συμπληρωματικού (δέστρες, κρίκοι, ελαστικά παρεμβλήματα, pillars, κλίμακες κλπ) σε όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων και των πλωτών προβλητών.

•           Διαμόρφωση χερσαίων χώρων συνολικής εκτάσεως 5,80 στρεμμάτων με δαπεδόστρωση και φύτευση. Η διαμόρφωση θα γίνει επί της άμμου με δαπεδόστρωση από κυβόλιθους τύπου λιθόστρωτο και φύτευση. Παράλληλα τοποθετούνται παγκάκια και ορισμένα νέα φωτιστικά σώματα.

•           Τέσσερες πλωτές προβλήτες κατασκευασμένες από στοιχεία εκ σκυροδέματος οι οποίες αγκυρώνονται με αλυσίδες σε τεχνητούς ογκολίθους εκ σκυροδέματος που προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί στον πυθμένα. Οι προβλήτες έχουν πλάτος 2,35m, ώστε να εξασφαλιστεί η πλευστότητά τους.

•           Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης, πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης για την τροφοδοσία των σκαφών με πόσιμο νερό και ρεύμα σε επιλεγμένες θέσεις τροφοδοσίας.

Παρόμοιες Αναρτήσεις