Αρχική ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Νέα Πελοπόννησος

Print

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση τμήματος της εθνικής οδού Άργους – Ναυπλίου  έναντι των ποινικών φυλακών της Τίρυνθας. Αναλυτικότερα η επέμβαση αφορά τη βελτίωση οριζόντιας καμπύλης στο προαναφερθέν σημείο με παράλληλη μηκοτομική διευθέτηση. Η οδός ανήκει στην κατηγορία ΑΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ και η ταχύτητα μελέτης είναι Ve=70χλμ/ώρα.

 

Κατά τη χάραξη σε οριζοντιογραφία βελτιώθηκε η αριστερόστροφη καμπύλη με τιμή ακτίνας καμπυλότητας R=1000m .

 

Οι κατά μήκος κλίσεις κυμαίνονται από 0,9% – 1,9%. Επίσης έγινε προσπάθεια της κατά το δυνατόν καλύτερης διάταξης της μηκοτομής σε σχέση με τις καμπύλες σε οριζοντιογραφία, ώστε η πορεία της οδού να είναι ικανοποιητική από την άποψη της οπτικής εικόνας, της απορροής των ομβρίων και της δυναμικής της κυκλοφορίας.

 

Η υφιστάμενη διατομή της οδού προσαρμόζεται στη β2 κατά ΟΜΟΕ και προβλέπεται με ασφαλτοστρωμένο οδόστρωμα πλάτους 8,00μ. που αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ. η καθεμία και λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25μ.

 

Στα επιχώματα /ορύγματα σε όλο το μήκος επιρροής του κόμβου προβλέπονται έρεισματα πλάτους 2,35μ. προκειμένου να δεχθούν στηθαία ασφαλείας που η όψη τους πρέπει να απέχει 2,00μ από το άκρο της λωρίδας καθοδήγησης. Τέλος, προβλέπεται εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού.

Παρόμοιες Αναρτήσεις