Αρχική ΕΡΓΑ Βελτίωση 9ης Επαρχιακής Οδού (Τμήμα Κορώνης –Τεχνικά έργα σταθεροποίησης κατολίσθησης)

Βελτίωση 9ης Επαρχιακής Οδού (Τμήμα Κορώνης –Τεχνικά έργα σταθεροποίησης κατολίσθησης)

Νέα Πελοπόννησος

Print

Σκοπός του έργου είναι η λήψη μέτρων σταθεροποίησης της υφιστάμενης κατολίσθησης κατά μήκος της 9ης επαρχιακής οδού στο τμήμα εισόδου της Κορώνης, στη θέση «Αρτάκη». Η υπό μελέτη οδός ανήκει στην κατηγορία «Δευτερεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο».

 

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργό κατολισθητικό φαινόμενο που εκδηλώνεται έως σήμερα, με αργές μετακινήσεις ερπυστικού τύπου. Η κατολίσθηση έχει ενεργοποιήσει εδαφική μάζα έκτασης, κατά μήκος της οδού, της τάξεως των 200m και πλάτους περίπου 50m, από το οδόστρωμα. που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση εκτεταμένων καταστροφών στο οδόστρωμα της οδού, οι οποίες είναι εμφανείς και εκδηλώνονται με ζημιές σε στύλους της ΔΕΗ στα κατάντη, σε δημιουργία ρωγμών σε κατοικία ανάντη και κατάντη της οδού, καθώς επίσης και σε επιχώσεις κατασκευών στον πόδα του πρανούς εξαιτίας των μετακινήσεων των εδαφικών μαζών.

 

Για την βελτίωση των συνθηκών ευστάθειας της οδού, καθώς και των κατάντη αυτής πρανών προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:

 

-Κατασκευή πασσαλοστοιχίας σε μήκος 222μ. μετά προεντεταμένων αγκυρίων, παράλληλης με το κατάντη όριο της οδού στην είσοδο της Κορώνης, με κεφαλόδεσμο και πεζοδρόμιο και με ταυτόχρονη εκτέλεση εκσκαφών αποφόρτισης.

 

-Κάλυψη πασσαλοστοιχίας με τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα επενδυμένο με λιθοδομή από φυσική πέτρα.

 

-Έργα διευθέτηση της απορροής των επιφανειακών υδάτων, για την αποφυγή της δυσμενούς για την ευστάθεια, εισροή τους εντός του εδάφους, με την κατασκευή

 

επεδεδυμένων ταφρών, φρεατίων και σωληνώσεων.

 

-ανακατασκευή οδοστρωσίας (4 στρώσεις) και ασφαλτικών (2 στρώσεις).

 

-Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων πεζών

 

Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η μείωση του κίνδυνου ατυχημάτων και της πτώσης τεμαχίων εδαφικών μαζών στον υφιστάμενο δρόμο καθώς και η διευκόλυνση μετακίνησης ανθρώπων και μεταφοράς αγαθών από και προς την περιοχή.

Παρόμοιες Αναρτήσεις