Αρχική ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΤΥΠΑ «ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

«ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Νέα Πελοπόννησος

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ι. Ο Εσωτερικός Κανονισμός έχει ως σκοπό να αρθρώσει την διαρκή παραταξιακή λειτουργία της Νέας Πελοποννήσου», ώστε:
1. Να υποστηρίζεται το έργο της στα Περιφερειακά Διοικητικά Όργανα
2. Να διασφαλίζεται η μόνιμη και αμφίδρομη επικοινωνία της με τους Πολίτες της Περιφέρειας, για τον διαρκή έλεγχο του έργου της.
3. Να προσκαλούνται οι Πολίτες σε συμμετοχικές διαδικασίες, για μια δυναμική διαμόρφωση και την υποστήριξη προγραμματικών στόχων και οραμάτων.

ΙΙ. Η άρθρωση της παραταξιακής Λειτουργίας γίνεται σε δύο άξονες:
1. Τον οργανωτικό άξονα, που αφορά την διαρκή παρουσία, την επικοινωνία και την ανοιχτή διαβούλευση με τους Πολίτες, προκειμένου να διαμορφώνεται μια σαφής και καθαρή πολιτική σχέση, στη βάση των οραματικών και προγραμματικών στόχων, της συνέπειας, της ωριμότητας των εφαρμογών και της κριτικής θεώρησης του έργου της Παράταξης.
2. Τον προγραμματικό άξονα, που αφορά την διαρκή επεξεργασία των θεματικών ενοτήτων του Προγράμματος της Παράταξης, την επικαιροποίηση του, την εξειδικευμένη ανάλυση και έλεγχο εναλλακτικών στρατηγικών προτάσεων, την αντιμετώπιση αλλαγής παραμέτρων και την ενσωμάτωση νέων ιδεών, στη βάση μιας σαφούς και καθαρής δέσμης πολιτικών επιλογών, που έχουν ως πρόσημο την δημοκρατική αρχή και παρονομαστή το δημόσιο κοινό συμφέρον.

ΙΙΙ.Η οργανωτική ανάπτυξη της Παράταξης στον πρώτο άξονα γίνεται σε δύο επίπεδα:
1. Το επίπεδο της Περιφερειακής Γραμματείας
2. Το επίπεδο των Γραμματειών Περιφερειακών Ενοτήτων
Σε κάθε επίπεδο οργανωτικής ανάπτυξης, κατανέμονται τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων, ώστε να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των λειτουργιών.

IV. Η ανάπτυξη του δεύτερου άξονα γίνεται παράλληλα προς τα επίπεδα του πρώτου άξονα.

V. Απολογισμός της παραταξιακής λειτουργίας γίνεται στην Ολομέλεια του Παραταξιακού Συνδυασμού, η οποία δύναται να αναθεωρεί και τον Κανονισμό Λειτουργίας.

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Β.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Επικεφαλής της Παράταξης, την εκπροσωπεί και την εκφράζει. Έχει διακριτό ρόλο, που πηγάζει από τον εκ του νόμου ορισμό των καθηκόντων και Ευθυνών του. Εισηγείται στην Ολομέλεια του Συνδυασμού, προεδρεύει και εισηγείται στην Περιφερειακή Γραμματεία και στο Προεδρείο της, θέματα πολιτικής, προγράμματος και οργάνωσης της Παράταξης.

Β.2. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Αποτελείται από όλα τα μέλη του Συνδυασμού, εκλεγμένα και μη. Συνεδριάζει το αργότερο κάθε 4 μήνες. Συγκαλείται από τον Περιφερειάρχη με ημερήσια διάταξη που ορίζεται από το Προεδρείο της Περιφερειακής Γραμματείας.

Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης δεν συγκαλέσει εντός του προβλεπόμενου χρόνου την Ολομέλεια, αυτή μπορεί να συγκληθεί με πρωτοβουλία 30 εκ των μελών της, μετά την παρέλευση καθυστέρησης 45 ημερών.

Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50% των μελών της. Σε κάθε συνεδρίασή της η Ολομέλεια εκλέγει, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, έναν Πρόεδρο και δύο Γραμματείς που διευθύνουν τις εργασίες της.

Η Ολομέλεια συζητά τον απολογισμό του έργου της παράταξης και την πορεία της εφαρμογής του προγράμματος. Συζητά κάθε μείζονα αλλαγή ή προσαρμογή του προγράμματος και των ιεραρχήσεων ή της στρατηγικής στην εφαρμογή του. Τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας μπορούν να παρακολουθούν και οι φίλοι που μετέχουν στις Θεματικές Επιτροπές (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει η Ολομέλεια του Συνδυασμού, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με έλεγχο της απαρτίας κατά την ψηφοφορία.

Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη η Ολομέλεια ορίζει:
1. Τους υπευθύνους των Γραφείων της Περιφερειακής Γραμματείας.
2. Τους Επικεφαλής των Γραμματειών Περιφερειακών Ενοτήτων.
3. Τους Επικεφαλής των Θεματικών Επιτροπών.
4. Τους υπευθύνους των Ομάδων Λειτουργίας των Γραφείων Περιφερειακών Ενοτήτων

Οι οριζόμενοι υπεύθυνοι και επικεφαλής. μπορούν να ανακληθούν από την Ολομέλεια, είτε μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη είτε μετά από μομφή που μπορεί να καταθέσουν 30 μέλη της.

Η Ολομέλεια μπορεί να διαγράψει μέλος της, είτε μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη είτε μετά από μομφή που μπορεί να καταθέσουν 30 μέλη της.

Β.3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Συγκροτείται από τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Επικεφαλής των Γραμματειών Περιφερειακών Ενοτήτων, των Θεματικών Επιτροπών και των Γραφείων της. Συνεδριάζει το αργότερο κάθε 45 μέρες με πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη και με ημερήσια διάταξη που ορίζεται από το Προεδρείο της.

Σε περίπτωση που ο Περιφερειάρχης δεν έχει συγκαλέσει την συνεδρίαση της Γραμματείας για διάστημα μεγαλύτερο από 60 μέρες, αυτή μπορεί μα συγκληθεί με πρωτοβουλία του 50% των μελών της.

Η Περιφερειακή Γραμματεία συζητά και αποφασίζει για όλα τα θέματα που άπτονται των προγραμματικών στόχων της Παράταξης και ιδιαίτερα τον πολιτικό σχεδιασμό για την επιτυχή προώθηση και εφαρμογή τους.

Η Γραμματεία βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκεται το 50% των μελών της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με έλεγχο της απαρτίας κατά την ψηφοφορία.

Για την εκτέλεση των αποφάσεών της, η Περιφερειακή Γραμματεία ορίζει τα μέλη του Προεδρείου της, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη.

Β.3.1. ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συγκροτείται από 7 μέλη που ορίζονται από τα μέλη της Περιφερειακής Γραμματείας, μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη. Συνεδριάζει τακτικά με πρόσκληση του Περιφερειάρχη.

Το Προεδρείο, μαζί με τον Περιφερειάρχη, έχει την ευθύνη του συνολικού συντονισμού των λειτουργιών της Παράταξης και της επιτυχούς προώθησης και εφαρμογής των αποφάσεων της Περιφερειακής Γραμματείας.

Τα μέλη του Προεδρείου, έχουν αυξημένες ευθύνες για τομείς με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και συμμετέχουν κατά περίπτωση στις συνεδριάσεις των Γραμματειών Περιφερειακών Ενοτήτων και των Συντονιστικών ή Θεματικών Επιτροπών.

Το Προεδρείο με τον Περιφερειάρχη καταρτίζουν την ημερήσια διάταξη για τις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γραμματείας και της Ολομέλειας του Συνδυασμού.

Β.3.2 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Η Περιφερειακή Γραμματεία υποβοηθείται από Γραφεία που συγκροτούνται από τον Περιφερειάρχη, με υπευθύνους που ορίζονται από την Ολομέλεια του Συνδυασμού, μετά από εισήγησή του. Μέλη των Γραφείων μπορούν να είναι και φίλοι της Παράταξης, πέρα των μελών του Συνδυασμού.

Τα Γραφεία αυτά είναι:

• ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των Γραφείων θα κατανέμονται με απόφαση του Προεδρείου της Περιφερειακής Γραμματείας.

Β.4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΝΟΜΩΝ)

Αποτελείται από τα μέλη του Συνδυασμού της Περιφερειακής Ενότητας. Συνεδριάζει το αργότερο κάθε 45 μέρες, με ημερήσια διάταξη που ορίζεται από την Συντονιστική της Επιτροπή. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει κατά περίπτωση και να εισηγείται ένα μέλος (ή και περισσότερα) του Προεδρείου της Περιφερειακής Γραμματείας.

Β.4.1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αποτελείται από τον ορισμένο από την Ολομέλεια Επικεφαλής (Γραμματέα), τον Αντιπεριφερειάρχη, και άλλα 3 μέλη, υπεύθυνους των Ομάδων Λειτουργίας, που ορίζονται κατόπιν εισηγήσεως του Περιφερειάρχη, από την Ολομέλεια του Συνδυασμού. Συνεδριάζουν τακτικά και το αργότερο ανά 15 μέρες. Στις συνεδριάσεις μπορεί να συμμετέχει κατά περίπτωση και να εισηγείται ένα μέλος (ή και περισσότερα) του Προεδρείου της Περιφερειακής Γραμματείας.

Β.4.2. ΟΜΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Συγκροτούνται τρεις ομάδες λειτουργίας στις οποίες προσκαλούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή να μετέχουν και φίλοι της παράταξης.
• ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι ομάδες συνέρχονται σε συνεδρίαση κάθε 30 μέρες και μπορούν να χωρίζονται σε υποομάδες αν αυτό κρίνεται σκόπιμο για λόγους θεματικούς, έργου, γεωγραφικούς κ.α.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται από μέλη του Συνδυασμού και φίλους της παράταξης με κριτήρια την επιστημονική και επαγγελματική τους ιδιότητα, γνώση και πείρα. Ο επικεφαλής κάθε Επιτροπής ( Γραμματέας), ορίζεται με εισήγηση του Περιφερειάρχη στην Ολομέλεια του Συνδυασμού.

Οι επιτροπές αυτές είναι:

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
• ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
• ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
• ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
• ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Οι επιτροπές συνεδριάζουν το αργότερο κάθε 45 μέρες και στις συνεδριάσεις τους συμμετέχει ένα ή και περισσότερα μέλη του Προεδρείου της Περιφερειακής Γραμματείας. Το εύρος κάθε επιτροπής προσδιορίζεται με απόφαση του Προεδρείου Της Περιφερειακής Γραμματείας.

Η επιτροπές μπορούν να δημιουργούν υποεπιτροπές με αναφορά στις Περιφερειακές Ενότητες. Οι φίλοι – μέλη των επιτροπών μπορούν να συμμετέχουν και στις Ομάδες Λειτουργίας των Περιφερειακών Γραμματειών.