Αρχική ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ & ΜΜΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ & ΜΜΕ

Logo NEW PELOP 2014Απαγορεύσεις στους υποψηφίους κατά την προεκλογική περίοδο

1. Κατά την προεκλογική περίοδο απαγορεύεται στους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους:

α. Η λειτουργία εκλογικών κέντρων, εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από τους ίδιους ή από τρίτους χά­ριν αυτών.

Η παραχώρηση της χρήσης ή η μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λει­τουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και ε­ντευκτηρίων, κάθε μορφής, για την προβολή υποψηφιό­τητας, συνιστά ποινικό αδίκημα για τους κύριους των α­κινήτων, τους εκμισθωτές και τους μισθωτές τούτων, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

β.ί. Η ανάρτηση ή επικόλληση σε εξωτερικούς, δημόσι­ους ή ιδιωτικούς χώρους, καθώς και σε κάθε μορφής αυ­τοκινούμενα μέσα, αεροπανό, πανό, αφισών, γιγαντοα­φισών, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προ­βολής, η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασ­δήποτε μορφής για την προβολή τους, καθώς και η χρή­ση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε ο­ποιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

ν. Οι δήμαρχοι υποχρεούνται για την άμεση καθαίρεση των αεροπανό, πανό, καθώς και των γιγαντοαφισών και αφισών, την αποκόλληση των φωτογραφιών και λοιπού έντυπου υλικού, την αποσυναρμολόγηση των πρόσκαι­ρων κατασκευών και τον καθαρισμό από χρωστικές ου­σίες των εξωτερικών χώρων. Παράβαση της ανωτέρω υ­ποχρέωσης, από τους δημάρχους, επισύρει την κύρωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 του παρόντος.

γ. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου ισχύουν, κατά την προεκλογική περίοδο και για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και για τους περιφερειακούς και δημοτικούς συμ­βούλους.

2.α. Απαγορεύεται στους επικεφαλής των συνδυασμών, αντιπεριφερειάρχες, υποψηφίους περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους να παρουσιάζουν αμέσως ή εμμέσως κάθε είδους εκπομπές, κατά τη διάρκεια του δι­μήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, οι οποίες μεταδίδονται από δημόσιους και ι­διωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, ε­λεύθερης λήψης, καθώς και από διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες εξαιρουμένων των προσωπικών ιστοσελίδων των υποψηφίων και των ιστοσελίδων των συνδυα­σμών.

β. Οι εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των αντιπεριφερειαρχών, καθώς και των υποψήφιων πε­ριφερειακών και δημοτικών συμβούλων, σε πάσης φύσε­ως εκπομπές δημόσιων ή ιδιωτικών ραδιοφωνικών ή τη­λεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης, φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες, υπό οποιαδήποτε μορφή κατά τη διάρκεια του διμήνου που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών ε­πιτρέπεται, ως εξής:

ί. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας επιτρέπεται η εμφάνιση δύο (2) φορές.

ϋ. Σε κάθε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας, επιτρέπεται η εμφάνιση μία (1)φορά.

ίϋ. Σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες επιτρέπε­ται μία (1) εμφάνιση.

ίν. Ως εμφανίσεις, κατά την έννοια της παρούσας πα­ραγράφου, θεωρούνται οι προσωπικές συνεντεύξεις των ανωτέρω υποψηφίων, η συμμετοχή τους σε οργανωμέ­νες συζητήσεις, περιλαμβανομένων και εκείνων που ε­ντάσσονται στα δελτία ειδήσεων, καθώς και η κάλυψη, κατόπιν αιτήματος τους της προεκλογικής τους δραστη­ριότητας.

ν. Οι επικεφαλής των συνδυασμών, καθώς και οι αντιπεριφερειάρχες είναι δυνατόν να μετέχουν σε οργανω­μένες συζητήσεις, χωρίς περιορισμό αριθμού εμφανίσε­ων, μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν, τουλά­χιστον, τρεις ακόμη συνυποψήφιοι τους. Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών στις ανωτέρω συζητήσεις απαι­τείται η πρόσκληση για συμμετοχή των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των ανακηρυχθέντων. Σε περίπτωση επα­ναληπτικής εκλογής καλούνται υποχρεωτικά οι επικεφα­λής των συνδυασμών που συμμετέχουν.

νί. Εμφανίσεις υποψηφίων που είναι αιρετά μονοπρό­σωπα όργανα της αυτοδιοίκησης δεν υπόκεινται στους ανωτέρω περιορισμούς, εφόσον οφείλονται σε έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα, που σχετίζονται με την άσκη­ση των αρμοδιοτήτων τους στον οικείο Ο.Τ.Α..

3. Εμφανίσεις στους φορείς της προηγούμενης παρα­γράφου, οι οποίες πραγματοποιούνται, έναντι οικονομι­κού ανταλλάγματος, για μεν τους ανωτέρω υποψηφίους συνεπάγονται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των οικείων φορέων συνιστούν ποινικό αδίκημα, το οποίο επισύρει ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον ενός έτους.

4.α. Εις βάρος των υποψηφίων που παραβιάζουν τους περιορισμούς της παραγράφου 2 του παρόντος επιβάλ­λεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκα­τό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

β. Στους νόμιμους εκπροσώπους των ραδιοτηλεοπτι­κών φορέων, καθώς και στους υπεύθυνους για τη λει­τουργία διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων που παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου αυτού επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 16 παράγραφος 2.

[Αρχή Τροποποίησης]«5. Προεκλογική περίοδος, για την εφαρμογή των δια­τάξεων του παρόντος άρθρου είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφο­ρίας του Α΄ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 128 ΤΟΥ Ν. 4249/14, ΦΕΚ-73 Α/24-3-14 [Τέλος Τροποποίησης]